ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podejmuje się liczne środki ostrożności poczyna­jąc od przedszkola (które samo w sobie trudno na­zwać instytucją kształcącą indywidualność), aby za­pobiec kształtowaniu się poczucia odrębności i wpoić lęk przed wyłączeniem z grupy. Oficjalne i nieofi­cjalne konkursy popularności, praca zespołowa albo system głosowania podkreślają wagę aprobaty gru­py. Cały system oświaty kładzie nacisk na kształ­cenie grupowe. Często na przykład ocenia się na­uczyciela na podstawie liczebności prowadzonych przez niego klas i przeciętnego ich poziomu, a nie poziomu poszczególnych uczniów. Samego ucznia tak dalece traktuje się jako cząstkę grupy, że — po­mijając wyższe uczelnie (częściowo tylko nie pod­legające temu systemowi) — może on być automa­tycznie promowany z całą swoją grupą, niezależnie od indywidualnych osiągnięć czy odchyleń.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)