Kategoria: Kultura i obyczaj

STOSUNEK EMOCJONALNY DO ZADAŃ

Stosunek emocjonal­ny do zadań produkcji i produktów uległ także osłabieniu, ponieważ wkład pracy poszczególnych ludzi stal się bardzo mało znaczący i wszystkie pro­dukty końcowe są jednolicie pozbawione indywidu­alnych cech umiejętności czy wyobraźni określo­nego człowieka. Kiedy techniki produkcji masowej zostają podporządkowane ścisłej standaryzacji, wy- magają od robotnika raczej tłumienia cech indywi­dualnych niż ich wyrażania. Toteż pomagając maszynom robotnicy produku­ją coraz więcej nieuchwytnych abstrakcji: zapłatę w pieniądzach i czas na ich wydawanie. Życie dzie­li się dziś na dwoje: na pracę — środek, i rozryw­kę — cel.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!

MOMENT ZABAWY

Moment zabawy i zdobywania osobistych do­świadczeń przypada teraz wyłącznie na dłuższy niż dawniej czas wolny od pracy. Ale najdłuższym odcinkiem czasu poświęconym jednemu zajęciu jest nadal czas pracy. Otępienie spowodowane bezsen­sownym wydatkowaniem energii pozostaje i wpły­wa na rodzaj poszukiwanej rozrywki oraz doświad­czenia. Choć skazani na przyjemne spędzanie cza­su, ludzie często czują się zwolnieni tylko na słowo i pragną „zapomnieć o rozrywce wśród rozrywki” (T. S. Eliot). Monotonia wyczerpuje psychicznie, lu­dzie są zmęczeni i niespokojni. Spontaniczna wy­obraźnia, niezbędna do odpoczynku, marnuje się nie używana podczas godzin pracy. Toteż „rekreacja” często przemienia się w szukanie podniet — za­stępczych czy bezpośrednich — byle człowiek mógł przerwać monotonię pracy i zdobyć poczucie, „że żyje”.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!

ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA

Szukanie jednak podniety dla niej samej wy­czerpuje pragnienie i impuls, nic nie dając. Chęć zdobycia osobistego doświadczenia zostaje może stłumiona, ale nie zaspokojona, z chwilą kiedy de­generuje się w żądzę sensacji.Poza skróceniem czasu pracy, zmniejszeniem fi­zycznego wysiłku, przedłużeniem czasu przeznaczo­nego na rozrywkę oraz zwiększeniem znużenia i do­chodu produkcja masowa uintensywniła i rozpo­wszechniła mobilność społeczną. Ludność w stopniu dotychczas nie spotykanym skupia się wokół du­żych ośrodków miejskich. Nawet tam, gdzie lud­ność jest rozproszona, komunikacja, która dociera wszędzie, jest szybka i tania, ułatwia dużo częstsze i bardziej zróżnicowane kontakty ze światem ze­wnętrznym niż niegdyś, co prowadzi w końcu do przeciążenia i zatłoczenia środków komunikacji.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!

SAMOLOT I AUTOBUS

Sa­molot i autobus masowo przerzucają ludzi podró­żujących z odległych miejscowości i skupisk do in­nych odległych miejscowości. Do wielości kontak­tów przyczynia się też wszechobecność środków przekazu. Kino, programy telewizyjne, gazety co­dzienne i czasopisma wiążą wielkie i różnorodne odłamy odbiorców i ustalają ciągły kontakt między ludźmi, nawet jeżeli oni sami nie ruszają się z miej­sca. Wprowadzają pewien uniformizm postaw oraz ujednolicenie zwyczajów i przekonań. Jednakże większość kontaktów jest przypadkowa i przelotna lub też, jak w przypadku masowych środków prze­kazu, ogólnikowa, zastępcza i abstrakcyjna. Nie za­stępują one osobowych związków z rzeczami albo ludźmi, lecz utrudniają takich związków powsta­wanie.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!