Kategoria: Kultura i obyczaj

KULTURA POPULARNA

W przeciwieństwie do innych typów kultur kultura popularna — cały styl życia z ukształtowanymi od­rębnymi wzorami odczuwania, myślenia, wierzenia i postępowania — stała się możliwa i w rezultacie nieunikniona w wyniku produkcji masowej. Dopó­ki nie pojmiemy w pełni wymagań i skutków uprzemysłowienia, kultura popularna pozostanie dla nas niezrozumiała *.W ciągu ubiegłych dwóch stuleci maszyny i spec­jalizacja ogromnie wzmogły produktywność gospo­darki — ilość dóbr produkowanych na roboczogo- dzinę — w Europie i w Ameryce. Proces ten za­szedł najdalej w Ameryce, gdzie też kultura popu­larna najbardziej się rozwinęła. Choć wzbogace­nie doprowadziło do wielkiego przyrostu ludności, produkcja na osobę wzrosła zdumiewająco i dalej wzrasta.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!

MATERIALNA KORZYŚĆ

Każdy skorzystał materialnie, ale głównie skorzystali biedni. Ich dochód wzrósł najbardziej. Zresztą, gdyby nawet w wyniku tego procesu nie zmniejszył się rozziew między dochodem biednych i bogatych, i tak rozdział powiększonego dochodu narodowego według nie zmienionych proporcji powiększyłby przede wszystkim stan posiadania bied­nych. Jeżeli dochód tak biednego, jak i bogatego wzrasta o 50%, wówczas stan posiadania biednego znacznie bardziej się powiększa. Nasz progresywny system podatkowy — który niżej opodatkowuje wzrost dochodu biednych niż wzrost dochodu bo­gatych — opiera się całkowicie na tym (z grubsza) prawidłowym punkcie widzenia.Produkcja masowa, tak samo jak wzrost ich do­chodu, wzmogła wpływy biednych. Już samo za­twierdzenie progresywnego systemu podatkowego wymownie świadczy o powiększeniu się politycz­nych wpływów grup społecznych o niższym docho­dzie.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!

O WIELE WIĘCEJ

Skoro o tyle więcej się produkuje w krótszym czasie, więcej pozostaje czasu wolnego od pracy za­robkowej. Przy pracy spędza się mniej niż dawniej godzin dziennie i mniej dni tygodniowo. Czas pra­cy skurczył się w skali całego ludzkiego życia. Lu­dzie żyją dłużej, ale później zaczynają pracować i wcześniej pracować przestają. Z tego także, praw­dopodobnie, najbardziej skorzystali biedni — czas pracy bogatych prawie się nie zmniejszył. Istotnie, po części z powodu podatku spadkowego, po częś­ci z powodu utraty prestiżu, warstwa niepracująca, niegdyś patronująca wyższej kulturze, skurczyła się jako osobna grupa. Na ogół, choć ubóstwo ma­terialne jest mniejsze, zmiany światopoglądowe sprawiły, że procent ludzi pracujących dla zarob­ku wzrasta wraz z doskonaleniem się techniki.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!

ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

Zwiększona produktywność, która przyniosła te owoce, zmniejszyła także wysiłek fizyczny wydat­kowany w tym skróconym czasie pracy. Powięk­szyła się jednak monotonia pracy. Na skutek me­chanizacji i specjalizacji praca wielu ludzi uległa standaryzacji i stała się mniej urozmaicona. Jej przebieg i rytm jest niezmiennie ustalany przez maszyny, dla ludzkiej inteligencji albo inicjatywy i dla czynności spontanicznych pozostał niewielki margines. Organizacja produkcji taśmowej, obsłu­gująca maszyny i przez maszyny obsługiwana, za­leżna jest od aparatu biurokratycznego i wymaga od każdego robotnika tylko drobnych, w nieskoń­czoność powtarzanych czynności. Monotonię tę czy­ni bardziej posępną rozległy proces produkcji, któ­ry osłabia więź poszczególnych robotników z pro­duktem końcowym i, zaiste, z produkcją jako pro­cesem mającym jakiś sens.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!